با تشکر از حضور و پیگیری شما موارد زیر مربوط به فایل های برگزیده روزانه هفته دوم که توسط مخاطبین حاضر در کانال انتخاب شده است. لطفاً جهت انتخاب برگزیده هفته دوم یکی از موارد ذیل را به عنوان فایل برگزیده هفته اول انتخاب فرمایید: (امکان مشاهده مستقیم فایل ها، ذیل گزینه های انتخابی وجود دارد)