با تشکر از حضور و پیگیری شما موارد زیر مربوط به فایل های برگزیده روزانه هفته اول که توسط مخاطبین حاضر در کانال انتخاب شده است. لطفاً جهت انتخاب برگزیده هفته یکی از موارد ذیل را به عنوان فایل برگزیده هفته اول انتخاب فرمایید: