دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان برگزار کرد

دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان برگزار کرد

دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان با حضور کلیه گرایش ها جلسه ای بصورت مجازی و وبیناربرگزار کرد.

نشست گفتگوی ماه اساتید گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید

نشست گفتگوی ماه اساتید گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید

نشست گفتگوی ماه اساتید گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در قالب کرسی ترویجی با مشارکت مرکز کرسی های نظریه پردازی دانشگاه برگزار گردید.

بسیج اساتید  در دانشگاه پیام نور استان سمنان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشارکت گروه معارف اسلامی برگزار می کند.

بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور استان سمنان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشارکت گروه معارف اسلامی برگزار می کند.

بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور استان سمنان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشارکت گروه معارف اسلامی برنامه ای تحت عنوان دولت کارآمد ؛چیستی؛چرایی و چگونگی تحقق آن برگزار می کند.