لیست اخبار صفحه :1
درباره مركز

درباره مركز

مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي در سال 1380 با هدف ساماندهی فعالیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی استادان و ايجاد ارتباط میان تصميم گيران و مدیران نظام با بدنه عظيم علمي كشور در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تشكيل و راه اندازی شد. اين مركز از طریق ارتباط دوسويه با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور تلاش مي كند تا به راهكارهاي کاربردی و عملياتي در حوزه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی دست یابد. این راهكارها می تواند براي مسئولان و برنامه ريزان نهادها، دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با این موضوعات، مفيد بوده و گره گشاي مسائل و مشكلات آنان باشد.