با تشکر از حضور و پیگیری شما موارد زیر مربوط به فایل های برگزیده روزانه هفته هفتم و هشتم می باشد که توسط مخاطبین حاضر در کانال انتخاب شده است. لطفاً یکی از موارد ذیل را به عنوان فایل برگزیده این هفته انتخاب فرمایید: (امکان مشاهده مستقیم فایل ها، ذیل گزینه های انتخابی وجود دارد)