با تشکر از حضور و پیگیری شما موارد زیر مربوط به فایل های برگزیده روزانه هفته ششم می باشد که توسط مخاطبین حاضر در کانال انتخاب شده است. لطفاً یکی از موارد ذیل را به عنوان فایل برگزیده این هفته انتخاب فرمایید: (امکان مشاهده مستقیم فایل ها، ذیل گزینه های انتخابی وجود دارد)