انديشه سياسي سطح 5 - انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق های آینده (با تاکید بر بیانیه گام دوم)
انديشه سياسي سطح 5 - انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق های آینده (با تاکید بر بیانیه گام دوم)

انديشه سياسي سطح 5 - انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق های آینده (با تاکید بر بیانیه گام دوم)

سرفصل های انديشه سياسي سطح 5 - انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق های آینده (با تاکید بر بیانیه گام دوم)