مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي


اخبار
سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٦
 


برگزاری كارگاه دانش افزايي اساتيد دانشگاه لرستان با موضوع اصول تعليم و تربيت 3 در دو گروه

تعداد نمایش خبر:26 تاریخ درج خبر:1396/04/20

درس تعليم وتربيت اسلامي سطح3 توسط استاد نقدي ، عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز، در دو گروه؛ با حضور 19 نفر از استادان گروهاي مختلف آموزشي در گروه اول و 33 نفر از استادان در گروه دوم، دردهه اول ماه مبارك رمضان 1396 درسالن كنفرانس سازمان مركزي دانشگاه در 8 جلسه 2 ساعته برگزار گرديد.

درس تعليم وتربيت اسلامي سطح3 توسط استاد نقدي ، عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز، در دو گروه؛ با حضور 19 نفر از استادان گروهاي مختلف آموزشي در گروه اول و 33 نفر از استادان در گروه دوم، دردهه اول ماه مبارك رمضان 1396 درسالن كنفرانس سازمان مركزي دانشگاه در 8 جلسه 2 ساعته برگزار گرديد.

در جلسه اول: بيان سرفصل ها ي تعيين شده، طرح دو سؤال:
1-با چه مسايل آموزشي و تربيتي در دانشگاه،خانواده و جامعه مواجه هستيد؟
2- پيشنهادهاي خود را براي بهتر برگزار شدن دوره بنويسيد.

پس از بحث و جمع بندي نظرات كتبي شركت كنندگان ديدگاه كلي در خصوص مخاطبين و نيازهاي آن ها اخذ شد. سپس در جلسات بعدي مباحث بر اساس سرفصل ها ارائه شد.
جلسه دوم:بررسي راه كارهاي ايجاد انگيزه تحصيلي
جلسه سوم:بررسي شيوه هاي برقراري ارتباط مؤثر با دانشجويان
جلسه چهارم:بررسي اوصاف، ويژگي ها و وظايف استاد در موقعيت هاي مختلف
جلسه پنجم:بررسي مفهوم تدريس و روش ها و تكنيك هاي تدريس
جلسه ششم:بررسي روش هاي فعال تدريس در قرآن
جلسه هفتم: بررسي راهكارهاي تغيير رفتار
جلسه هشتم: بررسي شيوه هاي ارزشيابي از دانشجويان
 همه مباحث با در نظر گرفتن مسايل مطرح شده در پاسخ دو سؤال جلسه اول و با استناد به آيات ، روايات ،داده هاي روانشناسي وعلوم تربيتي و با مشاركت جدي وپر شور شركت كنندگان در فضاي دوستانه و صميمي و با نشاط برگزار گرديد و در پايان از كيفيت برگزاري دوره ها با توزيع فرم هاي ارسالي ارزيابي بعمل آمد.


خروج