نشست تخصصي هم انديشي استادان دانشگاه آزاد اهواز با عنوان «گياهان تراريخته؛ فرصتها و تهديدها»

شماره خبر : ٥٤٩٩٩٩ تعداد نمایش خبر:258 تاریخ درج خبر:1397/11/28

گياهان تراريخته فرصتهايي همچون افزيش توليد غذا براي جمعيت بشري ، كاهش مصرف آفت كشها و كاهش مصرف سموم علف كش را ايجاد كرده اند كه ميتواند بر سلامت و امنيت غذايي انسان موثر باشد و از طرف ديگر تهديد ثابت شده علمي در كوتاه مدت يا بلند مدت براي اين گياهان در حشرات ، حيوانات و انسان گزارش نشده است.

موارد مطرح شده در نشست تخصصي هم انديشي گياهان تراريختهفرصتها و تهديدها:
-GMO يا گياهان تراريخته گياهاني هستند كه از موجود ديگري به آنها ژن منتقل شده است و فراورده علم مهندسي ژنتيك هستند.
- بيشترين گياهان تراريخته شامل سويا ، پنبه ،ذرت و كلزا مي باشند.
- كشورهاي آمريكا و برزيل بيشترين توليد گياهان تراريخته را دارند كه اغلب توليدات به خارج از كشور صادر مي شود.
- 185 ميليون هكتار يعني حدود 12 درصد از كل زمينهاي زير كشت دنيا به گياهان تراريخته اختصاص دارد كه در حال افزايش هم مي باشد.


-    به طوري كه در ذرت باعث افزايش عملكرد بين 5 تا 24 درصد و كاهش سم ميكو توكسين به ميزان 28 در صد شده كه براي انسان اين كاهش سم مفيد است. و ميزان مصرف سموم نباتي 38 در صد كاهش يافته است.
-    در كشورهاي توسعه يافته كه توليد گياهي بيشتر است بر اساس انتخاب مردم كه بيشتر فرهنگي است به سمت گياهان غير تراريخته مي روند و كلا احتياط باعث اين كار است و نه تحقيقات قطعي و علمي تاييد شده.

-    پس ضرورت توليد استفاده از بيوتكنولوژي نوين مي باشد كه از جمله آن گياهان تراريخته مي باشد.
-    نتيجه و جمع بندي جلسه:
-    بر اساس بررسيهاي صورت گرفته در حال حاضر هيچگونه آزمايش و گزارش علمي تاييد شده اي مبني بر آسيب و يا مضر بودن گياهان تراريخته موجود نيست و افراد و كشورهايي كه از اين گياه استفاده نمي كنند يا كمتر استفاده مي كنند  به جهت احتياط و انتخاب و فرهنگي بودن موضوع است نه مقاله يا  مستندات علمي ارايه شده.
-    بايد بر روي فرهنگ استفاده از گياهان تراريخته كار شود و البته اطلاع رساني به  مسولين و مردم از نحوه عمل انتقال ژن و فراورده هاي آن در گياهان تراريخته بايد صورت گيرد چون ما عملا از ديگر محصولات تراريخته مثل هورمونها و واكسنها و آنزيمها  بدون حساسيت استفاده مي كنيم.
-    در نهايت بايد گفت كه گياهان تراريخته فرصتهايي همچون افزيش توليد غذا براي جمعيت بشري ، كاهش مصرف آفت كشها و كاهش مصرف سموم علف كش را ايجاد كرده اند كه ميتواند بر سلامت و امنيت غذايي انسان موثر باشد و از طرف ديگر تهديد ثابت شده علمي در كوتاه مدت يا بلند مدت براي اين گياهان در حشرات ، حيوانات و انسان گزارش نشده است.

 


خروج