دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم دی 1398

دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم دی 1398

بخشی از دوره هاي پيش روی دانش افزایی در نیمه دوم دیماه 1398 که دانشگاه های برگزار کننده، تا لحظه درج این خبر، در سامانه ضیافت اندیشه استادان درج نموده اند، به شرح ذیل می باشد:

 


توجه:
← احتمال تغییر اطلاعات یا زمان دوره ها، توسط دانشگاه برگزار کننده وجود دارد.
← ورود و تغییر اطلاعات مربوط به دوره ها، و همچنین اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری دوره ها، در اختیار دانشگاه برگزار کننده می باشد.

◀️ کانال ضیافت استادان https://sapp.ir/ziafateostadan

کلمات کلیدی