برگزاري طرح دانش افزايي با موضوع معرفت شناسي با حضور 68 نفر از اساتيد دانشگاه آزاداسلامي خوزستان

طرح دانش افزايي با موضوع معرفت شناسي (نسبت علم و دين) ويژه 68 نفر اساتيد دانشگاه آزاداسلامي خوزستان در شهرستان دزفول برگزار گردید.

این دوره در طي سه روز متوالي بمدت16 ساعت در سالن كنفرانس برگزار گرديد و مدرس طرح جناب آقا ي دكتر ابوالفضل روحي بودند.

شرح مطالب دوره معرفت شناسي علم و دين:
موضوعات مطرح شده دوره معرفت شناسي(نسبت علم و دين) شامل:
- تعريف دين
- تعريف علم
- انواع علم
- روابط محتمل ميان علم و دين شامل: 
    -ديدگاه تباين- تكامل- تعارض و هم پوشاني و يگانگي
- نقش دين در علم
- نقش علم در دين
-ماهيت علم ديني
- ديدگاه ها درباره ي ماهيت علم ديني
- راه كارهاي ديني كردن علم
- ماهيت علوم ديني
- اسلامي شدن دانشگاه ها

از مباحثي بود كه در اين دوره ارايه شد.
فراگيران به صورت فعال در دوره حضور داشتند و ديدگاه هاي خود را درباره موضوع كارگاه ارايه كردند هم چنين دوره با برنامه افتتاحيه و اختتاميه شروع و پايان يافت.
هچنین فوق برنامه های فرهنگی این دوره عبارت بود از: زيارت سبزقبا و همچنين بازديد اساتيد شركت كننده در طرح دانش افزايي استادان دانشگاه آزاداسلامي خوزستان از سد دز.

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت